Algemene voorwaarden


Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Banketbakkerij Oonk BV. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Banketbakkerij Oonk BV te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Banketbakkerij Oonk BV zijn vrijblijvend. Banketbakkerij Oonk BV accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Banketbakkerij Oonk BV behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief administratie- en bezorgkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Banketbakkerij Oonk BV behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Via de webshop kunt u bestellingen doen met de korting coupon knop. Deze wordt geactiveerd in verschillende periodes per jaar met verschillende kortingen. Hierop kan nooit aanspraak gemaakt worden, anders dan door Bakkerij Oonk BV aangegeven.

Bezorgkosten
Banketbakkerij Oonk BV bezorgt alleen in Enschede, Glanerbrug en Hengelo (O) en directe omgeving bestellingen. De klant dient voor minimaal € 25,00 te bestellen om gebruik te kunnen maken van de bezorgdienst van Banketbakkerij Oonk BV. De bijkomende bezorgkosten zijn € 7,50. De bestelling wordt tussen 9.00 uur en 12.00 uur bezorgd. Indien de klant een factuur wil ontvangen, dient het veld e-mailadres factuur verplicht te worden ingevuld.

Vervoer en distributie
Banketbakkerij Oonk BV zorgt in principe NIET voor het vervoer/distributie van de producten. Mocht vervoer/distributie toch gewenst zijn, is Banketbakkerij Oonk BV gerechtigd om hiervoor onkosten in rekening te brengen. De onkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd.
De klant zorgt voor voldoende koelruimte op het betreffende bezorgadres. Bezorgen op een exact afgesproken, stipt aan te houden tijdstip is niet haalbaar voor Banketbakkerij Oonk BV. De klant dient daarom rekening te houden met een speling van minimaal 30 minuten, zowel voor als na het afgesproken tijdstip van levering. Bonbons dienen op kamertemperatuur te worden bewaard (niet in de koelkast). Gebak en taarten dienen in de koelkast te worden bewaard.

Verzenden per post
Wij willen de klant er vriendelijk op attenderen dat Postverzending van onze artikelen niet onze voorkeur heeft vanwege de hoge kwaliteitsnormen die Banketbakkerij Oonk BV aan haar producten stelt. Wanneer de klant toch de voorkeur geeft aan (TNT) Postverzending dan geschiedt dit te allen tijde voor eigen risico van de klant. Banketbakkerij Oonk BV kan de kwaliteitsnorm van het bestelde product vanaf verzending niet meer garanderen. Banketbakkerij Oonk BV zal met de grootst mogelijk zorg de bestelling verpakken en aanbieden aan TNT Post. Vanaf het moment van aanbieden kan Banketbakkerij Oonk BV echter geen verantwoording meer dragen voor de uiteindelijke bezorgdag, bezorgtijdstip en staat van de bestelde producten. Gebak, taart en diverse andere producten zijn niet geschikt voor verzenden per post; verzending hiervan geschiedt te allen tijde voor risico van de klant.

Leveringen
Banketbakkerij Oonk BV zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Banketbakkerij Oonk BV ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.
De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Banketbakkerij Oonk BV daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Banketbakkerij Oonk BV aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling, direct bij levering, in de winkel of aan de bezorger. In het geval dat Banketbakkerij Oonk BV een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Banketbakkerij Oonk BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Banketbakkerij Oonk BV zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een unieke schriftelijke retourbevestiging en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.
Banketbakkerij Oonk BV draagt zorg voor een perfect product. Reclames met betrekking tot kwaliteit en uitvoering van de goederen kunnen worden ingediend op het moment dat de klant de goederen ontvangt. Na aanvaarding van de geleverde producten vervalt het recht te reclameren en wordt de klant geacht de producten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Banketbakkerij Oonk BV geleverd gebak en taarten mogen maximaal tot één dag na levering door de klant verkocht c.q. tot verteer aangeboden worden. Bonbons mogen maximaal tot 20 dagen na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Banketbakkerij Oonk BV over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn betalingverplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Banketbakkerij Oonk BV opgave doet van een adres is Banketbakkerij Oonk BV gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:
Banketbakkerij Oonk BV
Gronausestraat 1221
7534 AH Glanerbrug
of per email: info@oonk.nl

Aansprakelijkheid
Banketbakkerij Oonk BV is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Banketbakkerij Oonk BV is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Banketbakkerij Oonk BV komen. Banketbakkerij Oonk BV draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Banketbakkerij Oonk BV eveneens geen verantwoordelijkheid. Banketbakkerij Oonk BV is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Banketbakkerij Oonk BV, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Banketbakkerij Oonk BV . Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Banketbakkerij Oonk BV uitgesloten. Banketbakkerij Oonk BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Banketbakkerij Oonk BV , zoals TNT Post, Fed-ex e.d. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

Diversen
De klant van Banketbakkerij Oonk BV dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Banketbakkerij Oonk BV geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Banketbakkerij Oonk BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Banketbakkerij Oonk BV het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Banketbakkerij Oonk BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Banketbakkerij Oonk BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Banketbakkerij Oonk BV geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Banketbakkerij Oonk BV . Niets uit uitgaven of publicaties van Banketbakkerij Oonk BV mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Banketbakkerij Oonk BV.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Banketbakkerij Oonk BV en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct bij aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Banketbakkerij Oonk BV te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 3 uur na aflevering bij Banketbakkerij Oonk BV te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Banketbakkerij Oonk BV
Gronausestraat 1221
7534 AH Glanerbrug

Telefoon: 053 461 1256
www.oonk.nl
KvK 6086891
BTW nr NL809656553B01
ABNAmro IBAN: NL 85 ABNA 0593027639
BIC: ABNANL2A

meld je aan voor de nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws en als eerste alle acties en aanbiedingen in je postvak? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief van Oonk.